Regulamin
 
 
Regulamin

 
 
 
 1. Postanowienia ogólne
 2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
 3. Zawarcie umowy i realizacja
 4. Reklamacja produktu
 5. Prawo do odstąpienia od umowy
 6. Ochrona danych osobowych
 7. Postanowienia końcowe
 
 
 
 
REGULAMIN
 
 
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 
 1. Sklep internetowy Origina Label, działający pod adresem www.original-label.pl, jest prowadzony przez firmę Original Label – Katarzyna Marczewska zarejestrowaną pod adresem ul. Otolińska 7/16, 09-407 Płock (który stanowi również adres doręczeń), nie będąca płatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): PL7743076671 oraz numerze REGON: 363096102. Adres poczty elektronicznej: shop@original-label.pl, numer telefonu kontaktowego: 663 122 366 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 2. Urządzenie i system teleinformatyczny, którego używa Klient powinny spełniać Wymagania Techniczny, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe.
 3. Regulamin ten skierowany jest do użytkowników Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych, lub zawierających Umowy Sprzedaży, Klientów będących Konsumentami jak i Klientów nie będących Konsumentami, (z wyjątkiem pkt 7 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów nie będących Konsumentami).
 4. W celu założenia konta, lub/i złożenia zamówienia akceptacja Regulaminu jest konieczna.
 5. Wiadomości eksponowane na stronie Sklepu, lub w momencie składania Zamówienia, przy użyciu innych środków domówienia się na odległość, wiadomość e-mail z potwierdzeniem proponowanej Umowy Sprzedaży, o której mowa w punkcie 3 Regulaminu, jest wyłącznie propozycją do uzgodnienia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 6. W Regulaminie zostały użyte sformułowania pisane wielką literą, należy je interpretować w sposób wyjaśniony poniżej, chyba że sposób ich użycia wskazuje wyraźnie na coś innego:
 1. Cena - nazwa świadczenia kupującego w umowie sprzedaży: kwota pieniężna ustalona jako ekwiwalent nabywanej rzeczy – określona w złotych polskich, kwota będąca wynagrodzeniem należnym Sprzedawcy, tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta w zgodzie z Umową Sprzedaży. Cena jest kwotą nie zawierającą kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji ustanowionej przez sklep stanowią inaczej;
 2. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych;
 3. Hasło - ciąg znaków stosowany powszechnie jako tajny parametr w kryptografii oraz uwierzytelnianiu dostępu do konta. Można dokonać zmiany hasła w ustawieniach Konta, Sprzedawca może również udostępnić możliwość tzw. odzyskania hasła, w sposób określony przez Sklep;
 4. Klient – osoba fizyczna, lub pełnomocnik osoby prawnej, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W momencie kiedy Klientem, jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności prawnej, obowiązkiem jej jest uzyskanie prawnie skutecznej zgody swojego przedstawiciela ustawowego, na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy;
 5. Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.);
 6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Konto – Usługa Elektroniczna, wyróżniający się indywidualną nazwą (Login) i Hasłem podanym przez Klienta. Login i Hasło – pozwala na uzyskanie dostępu Klientowi do swojego Konta, aby uzyskać konto należy dokonać rejestracji na stronie Sklepu. Posiadanie Konta daje możliwość zapisania i przechowania danych adresowych Klienta do wysyłki Zamówienia, śledzenia statusu Zamówienia, oraz historii zamówień;
 8. Login – adres e-mail Klienta podawany w trakcie tworzenia konta w Sklepie;
 9. Newsletter – Usługa Elektroniczna umożliwiająca Klientom z niej korzystającym, otrzymywanie informacji od Sprzedawcy o Nowościach, Promocjach, Produktach na podany adres e-mail na wyraźną zgodę Klienta;
 10. Produkt – jest to rzecz dostępna w Sklepie, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży, między Klientem a Sprzedawcą za zapłatę – Cenę. Wszystkie produkty stanowiące ofertę Sklepu są fabrycznie nowe;
 11. Promocje – specjalne warunki sprzedaży, regulowane zasadami Sklepu Internetowego, dotyczące szczególnej oferty Sklepu, z której Klient może skorzystać na zasadach tam określonych;
 12. Regulamin/Umowa o świadczenie usług – dokument określający warunki zawierania Umów Sprzedaży, zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 13. Sklep internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.originallabel.pl/ za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.
 14. Sprzedawca - Sklep internetowy Origina Label, działający pod adresem www.original-label.pl, jest prowadzony przez firmę Original Label – Katarzyna Marczewska zarejestrowaną pod adresem ul. Otolińska 7/16, 09-407 Płock (który stanowi również adres doręczeń), nie będąca płatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): PL7743076671 oraz numerze REGON: 363096102. Adres poczty elektronicznej: shop@original-label.pl, numer telefonu kontaktowego: 697 110 664 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 15. Treść - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Sklepu Internetowego przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego;
 16. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotyczy sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Sprzedawca może zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klientem nie będącym Konsumentem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail;
 17. Usługa elektroniczna - świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług;
 18. Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);
 19. Wymagania techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; w przypadku zawierania Umowy Sprzedaży drogą telefoniczną: z wykorzystaniem telefonu; By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail;
 20. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce dostawy, dane Klienta a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym;
 
 
§2 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 
 1. Nieodpłatne usługi Sklepu świadczone na rzecz Klienta: Posiadanie konta, możliwość składania Zamówień i zawierania Umów sprzedaży, prezentacja treści reklamowych, dostępność usług Koszyka, dostępność treści Sklepu, Newsletter;
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest dla Klientów, którzy: Wypełnili formularz rejestracyjny oraz zaakceptowali treść Regulaminu, oraz potwierdzili chęć utworzenia konta, klikając link aktywacyjny wysłany automatycznie na podany adres e-mail;
 3. Formularz rejestracji wymaga podania następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty, hasło;
 4. Konto jest do dyspozycji Klienta przez czas nieokreślony, Klient w każdej chwili może bez podania przyczyny konto usunąć.
 5. Dodanie Produktu do Koszyka, jest momentem w którym Klient zaczyna korzystanie z opcji Koszyka. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie i ulega zakończeniu w chwili złożenia zamówienia.
 6. Korzystanie z usługi Newsletter, możliwe jest po wyrażeniu zgody przez Klienta w postaci udostępnienia swojego adresu e-mail w miejscu: „Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach”, widocznym na stronie Sklepu i kliknięciu przycisku z kopertą. Newsletter jest świadczony bezpłatnie i Klient w każdej chwili może zrezygnować z tej usługi Sklepu.
 7. Klienta zobowiązuje się do: Podawania autentycznych danych – przy rejestracji konta, składaniu zamówienia, aktualizacji danych potrzebnych do realizacji zamówienia – Klient ma do nich dostęp poprzez swoje Konto, korzystania z Usług Sklepu w sposób niezakłócający pracy Sklepu i nienaruszający przepisów prawa i Regulaminu, terminowej zapłaty;

 

 

§3 ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA


 

Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Zamówienia w Sklepie można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bądź telefonicznie.
 2. Umowa zostaje zawarta, w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta u Sprzedającego.
 3. Składanie Zamówienia przez Sklep wymaga wykonania następujących czynności:dodanie do koszyka produktu; wybór rodzaju dostawy;wybór rodzaju płatności; wybór miejsca wydania rzeczy;złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdzam”.
 4. W odpowiedzi na Zamówienie złożone przez Klienta, Sklep niezwłocznie wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 5. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji.
 6. Całkowity koszt zamówienia to: cena produktu/ów + ewentualny koszt wysyłki oraz inne koszty wybranych przez Klienta płatnych usług.
 7. Obowiązujące w Sklepie Promocje nie podlegają łączeniu, chyba że postanowienia Promocji stanowią inaczej.

 

Sposoby i terminy płatności za produkt

 1. Klient ma do dyspozycji następujące sposoby płatności:
 • za pobraniem, przy odbiorze Zamówienia
 • przelewem na r-k bankowy Sprzedawcy
 • płatności elektroniczne, za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Sklepu. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

 1. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Płatności”.
 2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po upływie powyższego terminu, sklep skontaktuje się z Klientem celem powiadomienia o możliwości uiszczenia płatności w dodatkowym 3 dniowym terminie. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.

 

Koszt, sposoby i terminy dostawy produktu

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Dostawa” na Stronie Internetowej. Sposoby dostawy oddane do dyspozycji Klienta:
 • przesyłka kurierska pocztowa 48h
 • przesyłka kurierska pocztowa 48h pobraniowa
 • przesyłka kurierska
 • przesyłka kurierska pobraniowa
 • paczkomaty
 1. Na termin dostawy składa się: czas przygotowania Zamówienia do wysyłki, oraz czas doręczenia przez przewoźnika.
 2. Czas przygotowania Zamówienia liczony jest od momentu: uznania r-ku bankowego przy płatności przelewem i przy płatnościach elektronicznych, oraz od momentu zawarcia Umowy w przypadku wyboru sposobu dostawy za pobraniem.

 

§4 REKLAMACJE TOWARÓW


 

 1. Sprzedawca względem Klienta odpowiada, w sytuacji kiedy sprzedany Produkt posiada fizyczną lub prawną (rękojmia) wadę. Określony zakres i podstawy tej odpowiedzialności ujęte są w ustawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się na dostarczenie Produktu nie wadliwego Klientowi.
 3. Klient może składać reklamację:
 • w formie pisemnej na adres: Sklep Internetowy Original Label , ul. Otolińka 7/16, 09-407 Płock z dopiskiem: „Reklamacja”
 • w formie elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail na adres: shop@original-label.pl
 1. W sytuacji kiedy sprzedany Produkt jest wadliwy, Klient ma możliwość:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny Towaru, lub o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca wymieni wadliwy Towar na wolny od wad, lub taką wadę usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
 • żądać wymiany wadliwego Produktu, na wolny od wad, lub usunięcia wad. Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego Produktu, lub usunięcia wady,

z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

 1. Klient – w momencie kiedy Sprzedawca proponuje usunięcie wady, może zażądać wymiany towaru na nowy, lub kiedy Sprzedawca oferuje nowy towar może zażądać usunięcia wady, ale tylko wtedy kiedy doprowadzenie Produktu do stanu zgodnego z Umową Sprzedaży jest możliwe i nie wymaga nakładu nadmiernych kosztów, w porównaniu do formy proponowanej przez sprzedawcę.
 2. W opisie reklamacji Klient powinien zawrzeć informacje:
 • dotyczące przedmiotu reklamacji i okoliczności powstania wady
 • oczekiwań względem Sprzedawcy (wymiany, naprawy, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy)
 • danych kontaktowych klienta.

 formularz ułatwiający złożenie reklamacji dostępny pod adresem http://www.original-label.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji Klienta, niezwłocznie po jej otrzymaniu, lecz nie później niż 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania Klienta, przyjmujemy iż uznał je za uzasadnione.
 2. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do złożonej reklamacji, lub do wykonania czynności mających przywrócić produkt do ustaleń zgodnych z Umową Sprzedaży, Klient zostanie poproszony o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: Sklep Internetowy Original Label , ul. Otolińka 7/16, 09-407 Płock z dopiskiem: „Reklamacja”.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktu przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

 

§5 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


 

 1. Umowa zawarta na odległość przez Konsumenta, może zostać rozwiązana w ciągu 30 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż te przewidziane w przepisach prawa. Aby zachować termin wystarczy złożyć oświadczenie przed jego upływem. W załączniku www.original-label.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7 dostępny jest wzór takiego oświadczenia, które po wypełnieniu należy przesłać:
 • w formie pisemnej na adres: Sklep Internetowy Original Label , ul. Otolińka 7/16, 09-407 Płock z dopiskiem: „Zwrot”
 • w formie elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail na adres: shop@original-label.pl

Korzystanie z formularza dostępnego w załączniku nie jest obowiązkowe.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrócenia Klientowi wszystkich dokonanych przez niego płatności w tym kosztów dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) – nie później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia od Konsumenta o odstąpieniu od Umowy.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko oraz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwrotu Produktów dokonujemy na adres:

Original Label - Marczewska Katarzyna

ul. Otolińska 7/16

09-407 Płock

Zwrotu Produktów VERA PELLE dokonujemy na adres:

Importer Galanterii  Skórzanej

ul. Świetlista 8a

43-300 Bielsko Biała

§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


 

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Klient udostępnia dane dobrowolnie, jest to jednak niezbędne do utworzenia konta, czy rejestracji.
 3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: www.original-label.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11.

 

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin http://www.original-label.pl/pl/i/Regulamin/3. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl